Kurumsal Yönetim Tebliği, ortaklıklar tarafından uygulanacak kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Borsa İstanbul’a kote olmuş şirketler, belirli kriterler doğrultusunda bu ilkelere uygun davranmak, kurumsal yönetim ilkelerini uygulamıyor ise yıllık faaliyet raporlarında buna ilişkin gerekçeyi açıklama yapmak durumundadırlar.