Kurumsal Yönetim kavramı özellikle küreselleşme ile birlikte gelişme kaydetmiş, halka açık şirketlerin yönetimlerini uluslararası standartlar ve bunun yansıması olan yasal düzenlemeler çerçevesinde şekillendirmeleri gerekliliği ile birlikte de uygulanmaya başlamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kurumsal Yönetim Tebliği ile halka açık şirketlerin bir bölümünün Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tabi olması gerektiğini duyurmuştur. Borsa İstanbul’a kote olmuş şirketler, belirli kriterler doğrultusunda bu ilkelere uygun davranmak durumundadır. SPK, uyum zorunluluğunun yerine getirilmesi için herhangi bir süre belirlenmemiş veya verilmemiş olsa dahi, uyum zorunluluğuna aykırı işlemlerin hukuka aykırılığının tespiti veya iptali için her türlü teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir istemeye, dava açmaya, açılan davada uyum zorunluluğunun yerine getirilmesi sonucunu doğuracak şekilde karar alınmasını mahkemeden talep etmeye yetkilidir. Ayrıca bu şirketler yıllık faaliyet raporlarında; kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara da yer vermek durumundadır.

Çıkış noktası itibariyle halka açık şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen kurumsal yönetim, yapısındaki temel ilkelerin içerdiği kavramlar dolayısıyla tüm şirketlere ve organizasyonlara uygulanabilecek durumdadır. “Adillik”, “Şeffaflık”, “Hesap Verilebilirlik” ve “Sorumluluk”, birçok şirketin, kurum ve kuruluşun organizasyonel ve yönetsel yapısını geliştirmek için yararlanabileceği kavramlardır.

Günümüzde, aile şirketleri, KOBİ’ler ve hatta startuplar farklı ihtiyaçlar doğrultusunda kurumsal yönetime ihtiyaç duymakta, bu konuda danışmanlık almakta ve kurumsal yönetime geçiş için hazırlık yapmaktadırlar. Bu gelişmede, küçük şirketlerin esnek yapıları dolayısıyla hızlı büyüme kapasiteleri ve bu büyüme sürecinde karşılaştıkları yönetimsel sorunlara hızlı çözüm bulma çabalarının etkisi önemli bir rol oynamaktadır. Artık iyice kabul gören küreselleşme ve rekabetçi piyasa koşulları bu şirketlerin işbirliği içinde oldukları ya da karşılıklı iş yaptıkları şirketlere uyum sağlayabilmeleri için kurumsal yönetimi beklenenden önce uygulamaya koymaları sonucunu doğurabilmektedir.

Hedef kitle kim?

Halka açık şirketler
Borsa’da işlem gören şirketler
KOBİ’ler
Aile Şirketleri
Sivil Toplum Kuruluşlar
Kamu Teşekkülleri